Dodatek mieszkaniowy

Dodane przez e-jankowska - wt., 01/03/2022 - 08:36

Kategoria

Co to jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.

Czym jest i komu przysługuje dopłata do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:

 • lokal mieszkalny był najmowany lub podnajmowany przez wnioskodawcę przed dniem 14 marca 2020 roku i trwa nadal,

 • wnioskodawcy nigdy wcześniej nie przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,

 • średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w 2019 roku.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu wynosi 75% miesięcznego czynszu mieszkania - jednak nie więcej niż 1500 zł.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy w Białogardzie?

Dodatek mieszkaniowy w Białogardzie nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest od kilku czynników:

 • dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,

 • wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp.),

 • innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.

Dodatek obliczany jest przez urzędnika instytucji, w której zgłaszany jest wniosek. Jednocześnie może on pokryć co najwyżej 70% wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Komu przysługuje dodatek do mieszkania w Białogardzie?

Dodatek mieszkaniowy w Białogardzie przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki:

 1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu - osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy:

  • może być właścicielem lokalu,

  • może go wynajmować,

  • może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),

  • może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum).

 2. spełnia kryterium dochodowe - aktualne kryterium dochodowe wynosi 1 550,24 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 066,98 złotych dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie. Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie nadal przysługuje, jednak zostanie pomniejszone o nadwyżkę (szczegółową kwotę poda urzędnik).

 3. zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

  • dla 1 osoby – 35 m2,

  • dla 2 osób – 40 m2,

  • dla 3 osób – 45 m2,

  • dla 4 osób – 55 m2,

  • dla 5 osób – 65 m2,

  • dla 6 osób – 70 m2,

  • jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m2. 

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30 % lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). Warto wiedzieć, że w takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).

Ponadto powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2, jeżeli jest on zamieszkany przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub osobę, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju.

Na jak długo przyznaje się świadczenie?

Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.

Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego w Białogardzie

Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy co miesiąc, należy na bieżąco opłacać czynsz za lokal. Jeśli pojawią się zaległości, wypłata dodatku zostanie wstrzymana do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości z tytułu czynszu nie zostaną uregulowane do 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku - wniosek wygasa całkowicie. 

Strony w dziale:

W tym dziale: